Tümör FDG PET Sonucu

Sayın hocam,

Amcamın boynunda beliren şişlik üzerine hastaneye gittik. Doktor MR dahil bir çok tetkik yaptırdı. Bunun neticesinde akciğerde de kitle tesbit edildi. Devamında PET çekimi yapılmasının iyi olacağını ifade etti ve biz salı günü Antakya üniversite hastanesinde PET çektirdik. Bugün PET raporunu çıktı.Cuma günü Adana Başkent Hastanesinden bir doktor randevusu aldık.Sonuç kısmında akciğer CA yönünden anlamlı yazıyor. Bu pet raporuna göre bizleri neler bekliyor? Ne gibi bir sürece gireceğiz? Bütün aile Endişe içerisindeyiz

Değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Hasta Bilgileri:
Yaş ve cinsiyet: 76-E
Açlık kan şekeri : 114

Ön Tanı, Endikasyon ve ICD Kodu: Akciğer CA-Tanı C 34 (06.05.16 tarihli dış merkezli toraks BT raporuna istinaden)

Tarih:25.05.2016
Teknik: 8 saatlik açlık sonrası hastaya 144 µCi/kg 18F FDG (F-18 Florodeoksiglukoz) enjeksiyonu yapılarak uygun
koşullarda 60 dakika istirahat etmesi sağlanmıştır. Verteksten dizlere dek uzanan alana 3D PET/BT görüntülemesi
yapılmıştır. Elde edilen görüntüler BT ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra transaksiyel, koronal ve sagital
düzlemde kesitler alınarak görsel ve sayısal olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Baş-boyun:
Sağ retrofarengeal bölgede simetriğine göre heterojen FDG artışları izlenmiştir (SUVmax 5.7-simetriği 3.3).
Sağ supraklavikuler alanda hipermetabolik lenf nodları gözlenmiştir.
Toraks-Mediasten:
Her iki akciğer apikalde belirgin patolojik FDG tutulumu göstermeyen ve sekel lezyonları düşündüren plöroparankimal
düzensizlikler izlenmiştir.
Sağ akciğer üst lob anterior segmentte 51x42 mm ebatında düzensiz sınırlı hipermetabolik parankimal lezyon
gözlenmiştir (SUVmax 11.3).
Sağ supraklavikuler, anterior mediastinal, sağ paratrakeal, sağ hiler, prekarinal, subkarinal ve preperikardiyal alanda
büyüğü 19 mm ebatında hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir (SUVmax 16.1).
Sağ apikal bölgede 30 mm ebatında ve sağ hiler bölgede 27 mm ebatında hipermetabolik nodüler lezyonlar saptanmıştır
(SUVmax 13.2).
Sol akciğer üst lob anterior segmentte ve alt lob superior segmentte büyüğü 6 mm ebatında hafif hipermetabolik nodüler
lezyonlar izlenmiştir (SUCVmax 2.67). Ayrıca her iki akciğer lateral bazalde büyüğü 8 mm ebatında patolojik FDG tutulumu
göstermeyen nodüler lezyonlar da saptanmıştır.
Batın-Pelvis:
1
Karaciğer sol lobda büyüğü 28 mm ebatında patolojik FDG tutulumu göstermeyen birkaç adet hipodens lezyon
gözlenmiştir (kist?).
Kas-İskelet Sistemi:
Sağ 4. kosta anteriorunda fokal FDG artışı mevcuttur (SUVmax 4.1).
Lomber bölgede skolyotik görünüm ve dejenerasyona sekonder olduğu düşünülen hafif heterojen FDG artışları
gözlenmiştir (SUVmax 3.9).
Sol femur başı ve sol pubik kemik komşuluğunda yumuşak doku alanlarında hafif fokal FDG artışları saptanmıştır
(SUVBmax 4.7) (tendinit?).
Sol dizde dejenerasyonu düşündüren heterojen FDG artışı mevcuttur (SUVmax 3.6).
Sol alt ekstremite atrofik görünümdedir.
Diğer vücut bölgelerinde belirgin patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir.
YORUM:
-Sağ retrofarengeal bölgede simetriğine göre heterojen FDG artışları izlenmiştir (reaktif lezyonlar?).
-Sağ akciğer üst lob anterior segmentte düzensiz sınırlı hipermetabolik parankimla lezyon gözlenmiştir.
-Sağ supraklavikuler alanda ve mediastende hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir. Ayrıca sağ apikal bölgede ve sağ hiler
alanda LAP?ları düşündüren hipermetabolik nodüler lezyonlar saptanmıştır.
-Her iki akciğerde bazıları hafif hipermetabolik, bazıları ise patolojik FDG tutulumu göstermeyen nodüler lezyonlar
izlenmiştir.
-Sağ 4. kosta anteriorunda fokal FDG artışı mevcuttur (travma?).
-Bulgular sağ akciğer üst lobda primer akciğer CA ile onun lenf nodu ve akciğer metastazları yönünden anlamlı olabilir.

Cevap Yaz     Beğendim      Yboran      25.5.2016 - 19:08

etiketler: PET  

Cevaplar (1)

Cok gecmis olsun. Ben meme cerrahıyım.
Sevgiler

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      26.5.2016 - 05:56

Reklamlar