Annemin alınan göğüsünün patoloji sonucu

merhaba doktor hanım

öncelikle iyi niyetiniz ve yardımlarınız için çok teşekkürler .

Annem 13 ağustosta ameliyat sağ göğsü ve koltuk altı alındı . az önce patoloji sonucunu aldık araştırdıkça kafamız karıştı doktoruna perşembe günü gösterebileceğiz . değerli yorumunuzu alabilirsek çok memnun oluruz .
MAKROSKOPi: Aksiller yag dokusu ile beraber gonderilmi,, Ozerinde 26x17 em deri elipsi bulunan ve deri elipsi Ozerinde meme

ba§Jda bulunan 30x26x10 em boyutlarmda sag radikal mastektomi materyali izlendi. Materyal dilimlere ayrrlarak ineelendi.Dilimlerin

· ineelenmesinde Ost ic; kadranda saat 10-11 hizasmda meme ba,ma 9 em mesafede 2,5x2,5x2 em boyutlannda kesit yuzu solid kitle

izlendi. Kitle en yakm fasya eerrahi s1mra 2 em mesafede idi. Kitle deri elipsine 4 em mesafede idi. Diger eerrahi s1mrlara 4 em'den fazla

mesafede id.

1-5: Kitleden SP 58 (2-3 birbirinin devam1)

6: Kitleye en yakm fasya eerrahi s•mrdan 1P 18

7-10: S1ras•yla ust d1,, alt d1,, ust ic;, alt ic; kadranlardan 1'er parc;a 1'er blok 4P 48

11: Meme ba,mm tamam1: 4P 18

12-23: Aksiller yag dokusunun en buyugu 4,5x1,5x1 em boyutlarmda 13 adet Jenf nodu diseke edildi. Tamam1 29P 12 B'ta orneklendi.

MiKROSKOPi : Tariflenen kitleden haz•rlanan kesitlerde fibrotik meme dokusunu abortif duktal yap1lar olu,turarak infiltre eden atipik

epitelyal huerelerden kurulu tumoral geli§1m izlenmi§tir.

Tumor ic;erisinde yaygm (%75'den fazla) solid ve kribriform patemde (nukleer dereee II) duktal karsinoma insitu odaklan meveut olup

tumor genelde kitle periferinde invaziv karakter kazanmaktadlr.

Tumorde perinoralinvazyon meveut degildir.

Tumorde lenfovaskOier invazyon meveut degildir.

Tumorun histolojik dereeesi J'dir.

(tubiil formasyonu:1, Nukleer pleomorfizim:2, mitoz:1)

Fasya eerrahi smm intaktt1r.Tumor fasya eerrahi sm1ra 2 em mesafededir.

Alt d1,, alt ic;, ust d1,, Ost ic; kadranlar intaktt1r.

Meme ba§mda Paget hastahg• gozlenmemi,tir.

Aksilladan diseke edilen 13 adet lent nodu reaktif ozelliktedir.

immunohistokimyasal c;ah,mada tUmor huereleri;

Progesteron reseptoru: %40 pozitif,

CerbB2: Negatif

Ostrojen reseptorO ve e-kaderin teknik nedenlerden dolay1 degerlendirilememi§tir.
Ki67: Proliferasyon indeksi yakla§lk %1 civanndad1r.

· Degerlendinnede aynca Aktin ve S100 ile immunohistokimyasal ah§ma yap1lm1§tlr.

TANI: 1) iNVAZiV DUKTAL KARSiNOM,

Histolojik grade IIIII, Modifiye Bloom Richardson,

Sag meme

2) REAKTiF LENF NODLARI,

13 adet, aksiller yag dokusuKONSULTASYON TANI : Sag modifiye radikal mastektomi.invaziv duktal Ca?

Cevap Yaz     Beğendim      annemicin      24.8.2015 - 17:54

etiketler: ameliyat sonucu patoloji raporu  

Cevaplar (1)

Merhaba,

Tekrar geçmiş olsun.Sadece patolojiye bakarak nasıl bir tedavi söylemek doğru değil,ameliyatı güzel yapılmı. Perşembeyi bekleyin en doğrusu.

Sevgiler

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      24.8.2015 - 22:26

Reklamlar